Партнери

Партнери з комунікацій

viber

Бізнес-повідомлення Viber від нашого надійного партнера GMS уже декілька років допомагають "Ощадбанк" безпечно комунікувати з нашими клієнтами за допомогою офіційного бізнес-акаунта. Завдяки наскрізному шифруванню і додатковим заходам безпеки, особисті дані клієнтів, що передаються через Viber, повністю захищені.

Загальні кваліфікаційні вимоги до страхових компаній

1.  Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Ощадбанком, мають відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

СК та її діяльність відповідає Закону України «Про страхування» та іншим нормативно-правовим актам України у сфері страхування. 
СК здійснює діяльність на ринку страхування не менше 3 років. 
В історії існування СК (враховується також інформація щодо керівників та власників компанії) відсутні випадки, що можуть негативним чином характеризувати її ділову репутацію. 
Частка переданих на перестрахування чистих страхових платежів за попередній календарний рік становить не більше 60% їх загального обсягу. 
Відсутність збитку за попередній звітній календарний рік у значних розмірах (більше 10% від власного капіталу на останню звітну дату). Ця вимога не стосується компаній страхування життя. 
Сума чистих активів СК повинна бути більшою за його статутний капітал на останню звітну дату. 
Розмір статутного капіталу на останню звітну дату є більшим ніж мінімальне значення цього показника, встановлене Законом України «Про страхування» для відповідного типу страхових компаній. 
Значення показника андерайтингу (співвідношення витрат, пов’язаних із врегулюванням страхових випадків, і страхових виплат до суми чистих зароблених премій) за останній звітний календарний рік знаходиться в межах від 10% до 80%. 
Питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, що повертаються страхувальникам та сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) та страхування фінансових ризиків, не перевищує 60% у загальному обсязі чистих страхових премій страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика.  
Питома вага чистих страхових платежів (валові надходження страхових платежів, що зменшені на частку страхових платежів, що повертаються страхувальникам та сплачуються перестраховикам), отриманих від страхування наземного транспорту (крім залізничного), обов’язкового та добровільного страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не перевищує 80% загального обсягу чистих страхових платежів страховика на останню звітну дату та за попередній календарний рік згідно зі звітністю страховика. 
Відсутність негативної кредитної історії СК. 
Відсутність податкового боргу. 
Наявність у СК цілодобової лінії підтримки клієнтів. 

2.  Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Ощадбанком, та, на їх думку, відповідають кваліфікаційним вимогам, подають до управління по роботі з фінансовими установами такі документи:

Супроводжувальний лист СК, підписаний керівником СК на фірмовому бланку СК, додатками до якого є: 

1) Комерційна пропозиція СК, оформлена у вигляді презентації, яка має містити інформацію про: 

 • СК (її рейтинги, долю ринку, досягнення); 
 • акціонерів/співвласників СК; 
 • досвід співпраці СК з банками, перелік успішних проектів; 
 • страхові продукти СК, що пропонуються для реалізації Ощадбанку або його клієнтам; 
 • відповідального представника СК (ПІБ, телефон, електронна адреса).    

2) Документи СК, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки страхової компанії та пронумеровані[1]:

 • копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований всіма можливими параметрами пошуку. Строк дії вказаного витягу інформації з ЄДР на дату укладення правочинів за проектом - з моменту видачі документу не повинен перевищувати 5 (п’ять) днів.
 • копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
 • копії Ліцензій на провадження відповідних видів страхової діяльності.
 • копія статуту АБО (для СК, установчі документи яких зареєстровані після 01.01.2016 р. та оприлюднені на веб-сайті он-лайн сервісу отримання відомостей з ЄДР Міністерства юстиції України) копія чинного установчого документа клієнта, отримана з ЄДР за кодом доступу, наведеного в описі та копія опису документів, за яким чинний установчий документ клієнта був прийнятий державним реєстратором для його реєстрації в ЄДР (такий опис повинен містити код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації).
 • аудиторський висновок про фінансовий стан СК за останній звітний рік та/або Довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства (для акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в розмірі 10 і більше відсотків простих акцій).
 • довідка про відсутність простроченої та неврегульованої заборгованості перед бюджетом та загальнообов’язковими державними фондами, що надається органами ДФС.
 • лист від Національного банку України стосовно відсутності приписів на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі.
 • у разі збиткової діяльності страхової компанії в останньому звітному періоді та/або останній звітний рік лист від СК з поясненнями причин збитковості та плану виходу СК на прибуткову діяльність.
 • фінансову звітність СК (Баланс - Форма №1; Звіт про фінансові результати - Форма №2) за останні 6 звітних кварталів та звітність СК на останню звітну дату та за попередній рік за формою, що подається в Національний банк України (з пояснювальною запискою та усіма додатками) в прошитому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (формат Word/Excel).
 • кредитний портфель та портфель позабалансових зобов’язань з вказанням кредиторів, дати надання та повернення.
 • портфель наданих фінансових допомог/кредитів/позик з вказанням дебіторів, дати надання та повернення.
 • підтвердження присвоєння страховику та його перестраховикам рейтингів провідними світовими рейтинговими компаніями (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's, тощо) та/або національними рейтинговими агентствами.
 • опис програм облігаторного перестрахування (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий тощо).
 • інформація про учасників або засновників страховика, на дату подання документів згідно з офіційними документами Страховика та структура акціонерів Страховика.
 • загальна інформація про керівника та головного бухгалтера СК, яка має включати дані про освіту та досвід роботи у сфері страхування, в тому числі досвід роботи на керівних посадах у сфері страхування у довільній формі.
 • протокол колегіального органу управління страхової компанії, який містить рішення про призначення керівника страхової компанії.
 • наказ про призначення керівника страхової компанії.
 • копію паспорта та документа щодо реєстраційного номера облікової картки платника податку (довідку про присвоєння ідентифікаційного номера/картку про присвоєння ідентифікаційного номера/картку платника податку) (окрім випадку якщо фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та має відповідну відмітку в паспорті громадянина України) керівника та головного бухгалтера СК.
 • інформація про наявність у страховика відокремлених підрозділів (філій, представництв, точок продажу), їх перелік із зазначенням місцезнаходження, номерів телефонів, E-mail, прізвищ, імен, по батькові, освіти керівника і головного бухгалтера у довільній формі. Правила страхування та типові форми договорів страхування з урахуванням вимог Банку, розміщених на зовнішньому корпоративному сайті Банку, страхові тарифи.
 • інформація про професійні об’єднання страховиків, до складу яких входить СК.
 • інформація щодо структури власності та кінцевого бенефіціарного власника (-ів) страхової компанії.
 • довідка щодо наявності/відсутності у СК кредитів та невиконаних зобов’язань за ними (в довільній формі).

3) Порядок подання документів для отримання акредитації

Документи, що подаються для отримання акредитації, з описом (переліком) поданих документів, повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаються в папці-регістраторі (кожний документ в окремому файлі). Опис (перелік) поданих документів має містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.

4) Максимальні строки, необхідні Ощадбанку:

 • для перевірки відповідності страхової компанії вимогам Банку – 90 календарних днів після отримання від страхової компанії комерційної пропозиції та повного пакета документів зазначеного в пункті 2;
 • для погодження умов договорів страхування вимогам Банку – 60 календарних днів по кожному окремому договору страхування.


На вимогу Банку СК має надати інші документи для уточнення поданої інформації


Вимоги до договорів страхування

1. Загальні вимоги

1.1. Договори страхування, що необхідні для захисту фінансових інтересів Банку при здійсненні кредитних операцій, укладаються в трьох примірниках, для страховика та страхувальника, сторони договору страхування, та Банку - безумовного Вигодонабувача за всіма договорами страхування, укладеними з позичальниками Банку.

1.2. Договором страхування повинен бути передбачений вичерпний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

1.3. До договору страхування за взаємною згодою сторін та Вигодонабувача можуть вноситись зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству України. Всі зміни і доповнення до договору укладаються на підставі заяви або листа однієї з сторін в письмовій формі у вигляді додаткових договорів в 3 (трьох) примірниках, кожний з яких підписується представниками сторін та Вигодонабувача і складе невід’ємну частину договору страхування.

1.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

2. Окремі вимоги

2.1. Окремі вимоги до договорів страхування нерухомого майна – предмета іпотеки та рухомого майна (крім наземних транспортних засобів), що є предметом застави:

2.1.1. Страхова сума при страхуванні предмета застави/іпотеки встановлюється у розмірі договірної вартості майна, зазначеної в іпотечному договорі та/або договорі застави;

2.1.2. Строк дії договору страхування:

2.1.2.1. при страхуванні майна позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.1.2.2. при страхуванні майна позичальників – фізичних осіб, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.1.3. Франшиза за договорами страхування нерухомого та рухомого майна встановлюється у розмірі до 1% від страхової суми кожної окремої одиниці застрахованого майна.

2.1.4. Умови страхування будівельно-монтажних робіт об’єктів, що є предметом застави/іпотеки, при дії всіх вище визначених вимог, визначаються виключно за погодженням з Банком.

2.2. Окремі вимоги до договорів страхування наземних транспортних засобів (далі – ТЗ):

2.2.1. Страхова сума при страхуванні наземних транспортних засобів встановлюється у розмірі його ринкової вартості, що діє на початок дії кожного року страхування.

2.2.2. Строк дії договору страхування:

2.2.2.1. при страхуванні ТЗ позичальників – юридичних осіб, договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору;

2.2.2.2. при страхуванні ТЗ позичальників – фізичних осіб, що є предметом застави, договір страхування укладається на весь строк дії договору забезпечення, до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.2.3. Франшиза за договорами страхування наземних транспортних засобів встановлюється у наступних розмірах:

2.2.3.1. за всіма ризиками (включаючи конструктивну загибель транспортного засобу) крім ризику „незаконне заволодіння” – до 1% від страхової суми;

2.2.3.2. за ризиком „незаконне заволодіння” – до 10% від страхової суми.

2.3. Окремі вимоги до договорів страхування життя Страхувальників – Клієнтів Банку або страхування Страхувальників – Клієнтів Банку від нещасних випадків:

2.3.1. Страхова сума встановлюється:

2.3.1.1. при страхуванні життя позичальника – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування;

2.3.1.2. при страхуванні позичальника від нещасних випадків – в перший рік страхування – на суму наданого кредиту, у подальшому – у розмірі залишку заборгованості за кредитом на початок дії кожного наступного року страхування.

2.3.2. Строк дії договору страхування: договір укладається до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.3.3. Франшиза за договорами страхування життя Страхувальників - Клієнтів Банку або страхування Страхувальників - Клієнтів Банку від нещасних випадків не застосовується.

2.4. Окремі вимоги до договорів страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно:

2.4.1. Страхова сума при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави/іпотеки. 

2.4.2. Строк дії договору страхування при страхуванні фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно, що є предметом застави (іпотеки) – не може бути більше строку дії позовної давності.

2.4.3. Франшиза за договорами страхування фінансового ризику, пов’язаного із втратою права власності на нерухоме майно не застосовується.

2.5. Окремі вимоги до договорів страхування тварин:

2.5.1. Страхова сума при страхуванні тварин встановлюється у розмірі їх договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

2.5.2. Строк дії договору страхування: договір страхування може укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк, з послідуючим його переукладанням до повного погашення кредитної заборгованості згідно укладеного кредитного договору.

2.5.3. Франшиза за договорами страхування тварин не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої групи тварин.

2.6. Окремі вимоги до договорів страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур:

2.6.1. Страхова сума при страхуванні майбутнього врожаю сільськогосподарських культур встановлюється у розмірі його договірної вартості, що зазначена в договорі застави.

2.6.2. Франшиза за договорами страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур не повинна перевищувати 10% від страхової суми кожної окремої культури.

2.7. Страхові платежі за всіма договорами страхування, що зазначені вище, вносяться страхувальником (позичальником) наступним чином:

2.7.1. страхувальником фізичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку першого року дії договору страхування та, при страхуванні на кілька років, до початку наступного періоду страхування відповідно до умов договору страхування.

2.7.2. страхувальником юридичною особою – разовим річним платежем у повному обсязі до початку дії договору страхування або з розстроченням по строках згідно укладеного договору страхування, але не рідше ніж раз у квартал.


Перелік акредитованих страхових компаній

Перелік акредитованих страхових компаній


Суб'єкти оціночної діяльності

Перелік мережевих компаній

Перелік регіональних компаній

Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів оціночної діяльності

Заява-анкета та необхідний пакет документів