Умови кредитування

 • Сума кредиту від 5 000 грн. до 50 000 грн. (в строк до 01.11.2020 року становить до 20 000 грн. (включно))
 • строк кредиту від 1 до 5 років
 • фіксована процентна ставка - 55% річних (єдиний розмір)
 • пільговий період - до 62 днів зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 0,001% річних
 • відсутня комісія за надання кредиту
 • доступний особам віком від 21 до 70 років
 • без застави та поручителів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні банківською послугою отримання споживчого кредиту БП «Моя кредитка» ТП «MOPE»

 • Повернення кредиту здійснюється щомісяця в розмірі 5% від суми використаних кредитних коштів
 • Проценти нараховуються на залишок використаних кредитних коштів, сплачуються щомісяця
 • У клієнта є можливість достроково повернути кредит без застосування штрафних санкцій.
 • Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені договором)
 • Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї із Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання договору про споживчий кредит, в порядку, передбаченому договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Зміни до договору про споживчий кредит оформляються, шляхом публікації договору про споживчий кредит зі змінами на вебсайті Банку та/або розміщення оголошень про такі зміни у всіх підрозділах клієнтського обслуговування фізичних осіб в Банку, з дотриманням строку, визначеного договором про споживчий кредит, необхідного для ознайомлення клієнтів з такими змінами.
 • У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом;
 • У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг.